Trường Mẫu giáo Phước Lâm

Trường Mẫu Giáo Phước Lâm thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025

  UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MG PHƯỚC LÂM                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     
          Số: 145/KH-MGPL                                                Phước Lâm, ngày 12  tháng 6  năm 2024
                                                       
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2023-2024 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của trường phổ thông năm học 2024 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 2726/KH-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2024, Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
Căn cứ và kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã Phước Lâm và tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của đơn vị, trường MG Phước Lâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học  2024-2025 như sau:
I. Nguyên tắc tuyển sinh
Những hồ sơ đăng ký không đúng thời gian của đợt tuyển sinh, không đúng độ tuổi đợt tuyển sinh xem như không hợp lệ (Trường sẽ tiến hành từ chối tiếp nhận)
Đơn vị tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. 
Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi: 0-2 tuổi, 3-5 tuổi trên địa bàn xã Phước Lâm. (Danh sách có xác nhận của UBND theo từng độ tuổi), phân tuyến và phân bổ chỉ tiêu hợp lý từng điểm trường, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số điểm trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
II. Hình thức và thời gian tuyển sinh
Hình thức:  nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp.
- Nhà trường sẽ tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh đăng ký qua trang website: https://tuyensinh.longan.edu.vn.
- Thông qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị: https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ phụ huynh qua số điện thoại 0356588345 (cô Huỳnh Cẩm Loan) và 0773629664 (cô Nguyễn Thị Cẩm Tú); 0938334658 (cô Nguyễn Thị Cẩm Hiền);
- Nhà trường cùng giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh thông tin rộng rãi đến toàn thể cha mẹ học sinh qua các group về hình thức tuyển sinh năm học 2024-2025.
- Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Lâm và các ban ngành đoàn thể của xã để vận động và tiếp nhận trẻ 5 tuổi chưa ra lớp để thực hiện phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Thời gian:  Từ ngày 18/6/2024 đến ngày 28/6/2024
Tuyển sinh trẻ sinh năm 2019, 2020
Phụ huynh có con, em SN 2019, 2020 sẽ đăng nhập vào phần mềm https://tuyensinh.longan.edu.vn để đăng ký thông tin cho trẻ.
Ngày 01/7/2024, phụ huynh đến trường để nộp hồ sơ giấy theo thông tin đã đăng ký. Ban tuyển sinh của trường căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển sinh để xét duyệt và thông báo danh sách trúng tuyển tại trường và thông qua trang webside của đơn vị: https://mgphuoclam.cg.edu.vn vào ngày 15/7/2024.
III. Chỉ tiêu và đối tượng:
Mẫu giáo 4-5 tuổi: Trẻ ở địa bàn ấp Phước Kế, Phước Thuận học ở điểm trường Phước Kế. Trẻ ở địa bàn ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2 thì học ở điểm trường Phước Hưng 2.
Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: học tại điểm trường Phước Kế.
Lưu ý : Các trường hợp trẻ 5 Tuổi xin học trái tuyến do thuộc địa bàn giáp ranh; Nếu còn chỉ tiêu thì Hiệu trưởng trường có học sinh xin vào học trái tuyến  tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên đến khi đủ chỉ tiêu.
1. Chỉ tiêu:                                                                                                                   
* Số trẻ 5 tuổi học bán trú 4 lớp: 132 trẻ
- 100 % Trẻ 5 tuổi (sinh năm: 2019) ra lớp và được học lớp bán trú
* Số trẻ 4 tuổi (sinh năm: 2020) học bán trú 2 lớp: 60 trẻ
Cụ thể như sau:
+ Phước Kế: 04 Lớp Lá ( 5-6 tuổi);  01 chồi (4-5 tuổi)
+ Phước Hưng 2: 01 chồi (4-5 tuổi);
2. Đối tượng và điều kiện:
Năm học 2024-2025, trường tiến hành tuyển sinh trẻ trong địa bàn quản lý có năm sinh như sau:
+ Học sinh 5 tuổi: (sinh năm  2019)
* Ưu tiên 1: Tuyển tất cả trẻ 5 tuổi có hộ khẩu thường trú (cùng cha mẹ, ông bà) trong địa bàn xã Phước Lâm.
* Ưu tiên 2: Tuyển tất cả trẻ 5 tuổi  tạm trú trong địa bàn xã Phước Lâm.
* Ưu tiên 3: Tuyển trẻ 5 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương và trẻ lưu trú trên địa bàn, trẻ địa bàn lân cận (Nếu chưa đủ chỉ tiêu).
+ Học sinh 4 tuổi: (sinh năm 2020)
* Ưu tiên 1: Tuyển trẻ 4 tuổi có hộ khẩu thường trú (Cùng cha mẹ, ông bà) trong địa bàn xã Phước Lâm.
* Ưu tiên 2: Tuyển trẻ 4 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương. ( Nếu còn chỉ tiêu).
* Ưu tiên 3: Trẻ có giấy tạm trú trong địa bàn xã Phước Lâm (Nếu còn chỉ tiêu).
3. Hồ sơ tuyển sinh:
3.1. Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)
3.2. Phiếu tìm hiểu tâm sinh lý trẻ (theo mẫu của trường)
3.3. Bản photo giấy khai sinh (đem bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ nhập học-GV kiểm tra đối chiếu với bản chính)
3.4. Bản photo thông tin định danh của trẻ (không cần công chứng, đem bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ nhập học-GV kiểm tra đối chiếu với bản chính)
3.5. Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có): 3 bản photpo công chứng
3.6. Giấy đăng ký KHHGĐ (nếu có): 1 bản photpo công chứng
3.7. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế
Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh đầu năm học 2024-2025 yêu cầu toàn thể CB-GV-CNV trường thực hiện đạt kết quả tốt. Kế hoạch này được công khai trên trên trang webside của đơn vị: https://mgphuoclam.cg.edu.vn và trên bảng tin của nhà trường./.
Nơi nhận:                                                                       
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);             
- UBND xã Phước Lâm (Phê duyệt);
- Chi bộ (báo cáo);                                           
- Hội đồng tuyển sinh trường (thực hiện);                 
- Lưu: VT.
 
                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                   Trần Thị Hằng Giang